avatar Tarih: 23-09-2020, Saat: 15:55Hoşgeldin, Ziyaretçi:
(Giriş YapÜye Ol)

 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Yeni Yorum Gönder 
2016-2. DÖNEM SMMM YETERLİLİK SORU VE CEVAPLARI
30-08-2016, 13:08 (Bu konu en son: 30-08-2016 Tarihinde, Saat: 13:28 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #1
2016-2. DÖNEM SMMM YETERLİLİK SORU VE CEVAPLARI
DENETİM SORU VE CEVAPLAR
1: Genel kabul görmüş muhasebe standartlarından biri olan raporlama standartları, hangi tür standartları kapsar? Raporlama standartlarının neler olduğunu teker teker sıralayarak açıklayınız. (40 Puan)
(Soru da Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları yerine Muhasebe Standartları yanlış yazılmıştır)
CEVAP
Raporlama Standartları
1.Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum

Uzman denetçi, müşteri işletmenin finansal tablolarını inceleyerek, bunların hazırlanmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun davranılmış olunup olunmadığını araştırır.
2.Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik (Devamlılık)
Bu standarda göre, denetçi raporunda muhasebe ilkelerinin, bu dönemde de aynen geçen dönemde olduğu gibi değişmeden uygulanmış bulunduklarını açıkça belirtmelidir.
3.Açıklayıcı Bilgiler (Yeterli açıklama)
Denetçi, finansal tablolarda yer alması gereken, açıklayıcı notları da inceleyerek, bu tabloların kendilerinden beklenen amacı yerine getirip getirmediklerini araştırır.
4.Denetçi Görüşü
Denetim raporu, ya finansal tabloların tümü açısından bir görüş verileceği ya da bir görüş belirtilmeyeceği savını açıklamalıdır.
2: Denetim stratejisi ne demektir? Denetim stratejisinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar nelerdir? Sıralayarak açıklayınız. (30 Puan)
CEVAP:
Denetim stratejisi, denetim sözleşmesine ilişkin genel bir yaklaşım olup ayrıntılı denetim planının, denetimin kapsam ve performansının belirlenmesidir. Denetim planı, risk değerleme gibi spesifik denetim prosedürleri ile denetçinin görüş oluşturmasına yardımcı olacak çalışmaların yapısı, kapsamı ve zamanlamasına ilişkin ayrıntılı bilgileri ihtiva eder. Denetim Stratejisinin Oluşturulmasında Dikkate Alınacak Başlıca Hususlar Şunlardır:
• Sözleşmenin Kapsamı: Sektörün spesifik özellikleri, finansal raporlama çerçevesi, ziyaret edilecek fiziki mekanlar, iç denetçinin çalışmalarından yararlanma, bilgi teknolojilerinin etkisi, grup şirketlerle ilişkileri gibi.
• Denetimin Zaman Planı ve İletişim Yapısı: Müşteri işletmenin raporlama zamanları, işletme ilgilileri ile toplantı zamanları, ekip üyelerinin kendi aralarında ve üçüncü kişilerle yapacakları toplantılar gibi
• Denetimle İlgili Önemli Faktörlerin Saptanması: Önemlilik düzeyi, yüksek risk taşıyan alanlar, iç kontrol, denetçinin mesleki şüpheciliğini koruması, önceki denetimlerin sonuçları, diğer hizmetlerin sunulması gibi.
3: Muhasebe denetimine ilişkin aşağıdaki kavramları tanımlayarak kısa kısa açıklayınız.(30 Puan)
a) İç denetim (10 Puan)
b) Denetçi (10 Puan)
c) Kamu denetçisi (10 Puan)
CEVAP
a) İç Denetim: İşletmeye hizmet etmek amacıyla işletmenin faaliyetlerini incelemek ve değerlemek için işletme içinde kurulmuş bağımsız bir denetleme ve değerleme fonksiyonudur. İç denetim kapsamına hem mali nitelikteki işlemler, hem de mali nitelikte olmayan işlemler girmektedir. İç denetimde en önemli amaç işletme çalışanları tarafından yapılabilecek olan hata veya yolsuzlukları önlemek ve yapılmış olanları da tespit etmektir. İç denetimin kapsamına, mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetiminin tamamı girebileceği gibi bunlardan biri veya ikisi ile de sınırlandırılabilir.
b) Denetçi, denetim çalışmalarını yürüten, mesleki bilgi ve tecrübeye sahip, çalışmalarında tarafsız hareket edebilen, yüksek kişisel ve ahlaki niteliklere sahip uzman bir kişidir.
Denetçinin Sahip Olması Gereken Kişisel Özellikler;
1) Denetçi bağımsız olmalıdır,
2) Denetçi gerekli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalıdır,
3) Denetçi çalışmalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermelidir.
4) Denetçi yüksek ahlaki nitelikler taşımalıdır.
c) Kamu denetçisi: Çeşitli kamu kurumlarının denetim (teftiş) biriminde görev yapan, devlet adına denetim yapan ve denetim raporunu bağlı olduğu kamu birimine sunan denetçilerdir. Örneğin; Sayıştay Denetçisi, Maliye Müfettişi gibi İşletmeye hizmet etmek amacıyla işletmenin faaliyetlerini incelemek ve değerlemek için işletme içinde kurulmuş bağımsız bir denetleme ve değerleme fonksiyonudur. İç denetim kapsamına hem mali nitelikteki işlemler, hem de mali nitelikte olmayan işlemler girmektedir. İç denetimde en önemli amaç işletme çalışanları tarafından yapılabilecek olan hata veya yolsuzlukları önlemek ve yapılmış olanları da tespit etmektir.

[Resim: smmm-logo-06be0d74817-mdbkkc.jpg]
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
30-08-2016, 13:19 (Bu konu en son: 30-08-2016 Tarihinde, Saat: 14:43 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #2
2016-2. DÖNEM SMMM YETERLİLİK SORU VE CEVAPLARI
MESLEK HUKUKU

SORU 1: 3568 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan ve sözleşmelerin meslek mensubunca tek taraflı olarak feshedilebilmesine imkan tanıyan haklı gerekçeleri belirtiniz. (25 Puan)

CEVAP: Sözleşmenin Feshinde meslek mensubu açısından haklı nedenler Meslek mensupları açısından ücretin ödenmemesi ve tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması sözleşmenin feshinde haklı gerekçesidir.

SORU 2: Maliye Bakanlığının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, 175 ve Mükerrer 257’inci maddelerinden aldığı yetki ile yürürlüğe koymuş bulunduğu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “mali tablolar nelerdir. Bu tablolar nasıl sınıflandırılmıştır”. Kısaca bilgi veriniz. (25 Puan)

CEVAP: Mali Tablolar Aşağıdaki Tabloları İçerir;
1. Bilanço,
2. Gelir Tablosu,
3. Satışların Maliyeti Tablosu,
4. Fon Akım Tabloları,
5. Nakit Akım Tablosu,
6. Kâr Dağıtım Tablosu,
7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.

SORU 3: 3568 Sayılı Yasada yer alan meslek mensuplarına yasaklanmış faaliyetler nelerdir? (25 Puan)

CEVAP: 3568 Sayılı Kanunla Meslek Mensuplarına Yasaklanmış Faaliyetler
Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla;
a) Gerçek ve tüzelkişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar,
b) Ticarî faaliyette bulunamazlar,
c) Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.
d) Yeminli malî müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci malî müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.
e) Meslek mensupları, iş elde etmek için reklâm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar.
f) Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar

SORU 4: 3568 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş bulunan “Tüm meslek mensuplarının uymaları gereken Zorunlu Temel Etik İlkeler “ nelerdir. Kısaca başlıklar halinde yazınız. (25 Puan)

CEVAP: Tüm Meslek Mensuplarının Uyması Gereken Zorunlu Temel Etik İlkeleri;
a) Dürüstlük.
b) Tarafsızlık
c) Meslekî Yeterlilik ve Özen
d) Gizlilik
e) Meslekî Davranış

[Resim: smmm-logo-06be0d74817-mdbkkc.jpg]
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
30-08-2016, 14:01 (Bu konu en son: 30-08-2016 Tarihinde, Saat: 14:01 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #3
2016-2. DÖNEM SMMM YETERLİLİK SORU VE CEVAPLARI
VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI

SORU 1. Gelir Vergisi Beyanname çeşitlerini yazınız(15 Puan)
CEVAP
1. Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.
2. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsustur.
3. Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.

SORU 2. Aşağıdaki soruları kısaca açıklayınız(40 Puan)
a) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek ve tüzel kişiye ne denir?
Cevap : Mükellef

b)Süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasına ne denir?
Cevap: Zamanaşımı

c)Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun hangi kazanç unsuru hakkındaki hükümleri uygulanır?
Cevap: Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59. maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.

d)Tasfiye beyannameleri kim tarafından verilir?
Cevap: Tasfiye memuru tarafından verilir. e)Gelir Vergi Kanunu’nun 4’üncü maddesi hükmüne göre bir kimsenin Türkiye’de yerleşmiş sayılması için bir takvim yılı içinde devamlı olarak ne kadar süreden fazla Türkiye’de oturması gerekir?
Cevap: 6 ay

f)İnşaat malzemesi alım-satım yapan bir adi komandit şirkette komanditer ortakların ortaklık karından aldıkları paylar gelir vergisi kanunun hangi kazanç unsuruna göre vergilendirilir?
Cevap: Menkul Sermaye İradı

g)Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet bey’in, müşavirlik faaliyetinden elde ettiği kazanç Gelir Vergisi Kanunu’nun hangi kazanç unsuruna göre vergilendirilir?
Cevap: Serbest Meslek Kazancı

h)Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4.maddesi hükmüne göre, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlere ne denir?
Cevap: Hizmet denir.

SORU 3)Tekstil imalatı ve satışını yapan X A.Ş. alış bedeli KDV dahil 118.000 TL olan bir adet binek otomobilini 15.08.2016 tarihinde satın almıştır. X A.Ş.’nin Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre indirim konusu yapabileceği KDV kaç TL’dir?(KDV oranı %18 ‘dir.)(15 Puan)
Cevap: X A.Ş. nin faaliyeti kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi üzerine olmadığı için bu işlemden dolayı indirim konusu yapabileceği KDV yoktur.

SORU 4)Hesap dönemi normal takvim yılı olan ve ayakkabı imalat ve satışı faaliyetinde bulunan Yıldız A.Ş %70 ortağı olan ve ayakkabı pazarlama faaliyetinde bulunan Güneş A.Ş.’den 30.06.2016 tarihinde 5.000.000 TL borç alınmıştır. Yıldız A.Ş.’nin verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bu verilere göre 30.06.2016 tarihi itibariyle örtülü sermayenin varlığından söz edilebilir mi? Eğer söz edilebilirse, örtülü sermaye tutarı kaç TL’dir?(15 Puan)

Cevap : Örtülü Sermaye; Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun dönem başı öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere Yıldız A.Ş.’nin yapmış olduğu bu borçlanmada örtülü sermayeden söz edilebilir.
Örtülü Sermaye Tutarı İçin; Örtülü Sermaye Sınırı = Dönem Başı Öz Sermaye Tutarı x 3 =
1.000.000 TL x 3 = 3.000.000 TL

(Ortak veya ilişkili kişilerden 3.000.000 TL ‘ye kadar yapılacak borçlanmalarda örtülü sermayeden söz edilemez. Ancak bu tutarı aşan kısın örtülü sermaye tutarı sayılacaktır.)
Örtülü Sermaye Tutarı=Örtülü Sermaye Sayılan Borç Tutarı – Örtülü Sermaye Sınırı =
5.000.000 TL – 3.000.000 TL =2.000.000 TL Örtülü Sermaye Tutarı.

SORU 5)Kumaş A.Ş. maliyet bedeli 80 TL, emsal satış bedeli 100 TL olan bir metre kumaşı, ortağı olduğu Hollanda mukimi Konfeksiyon B.V.’ye 85 TL’ye satmıştır. Bu olayda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı var mıdır? Varsa, transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü kazanç tutarı kaç TL’dir?(15 Puan)
Cevap: Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere emsal bedele aykırı mal veya hizmet satışı transfer fiyatlandırması olarak kabul edilmektedir.
Emsal Satış Bedeli =100 TL
İlişkili kişiye satış bedeli = 85 TL
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Ört. Kazanç Dağıtımı =15 TL’dir

[Resim: smmm-logo-06be0d74817-mdbkkc.jpg]
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
30-08-2016, 14:09 (Bu konu en son: 30-08-2016 Tarihinde, Saat: 14:11 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #4
2016-2. DÖNEM SMMM YETERLİLİK SORU VE CEVAPLARI
HUKUK
SORU 1: Gerçek kişilerde fiil ehliyetine ve bunun nasıl kazanıldığını izah ederek, gerçek kişilerin fiil ehliyetine göre kaç türe(gruba) ayrıldığını belirtiniz? (25 Puan)
CEVAP 1 Fiil ehliyeti; bir kişinin bizzat kendi fiilleriyle hak sahibi olması ve borç altına girebilmesini ifade eden eylem yeteneğidir. Yani fiil ehliyetine sahip olan kişi, bizzat kendi fiilleriyle haklar kazanabilmekte veya borç altına girebilmektedir. Gerçek kişiler bakımından fiil ehliyetinin kazanılmasının iki olumlu ve bir olumsuz olmak üzere toplam üç koşulu bulunur. Bunlar;
a) Ayırt etme kudretine (temyiz gücü) sahip olmak
b) Erginlik (reşit) olmak ve
c) Kısıtlı olmamak’ tır.
Gerçek kişiler fiil ehliyeti bakımından;
a) Tam ehliyetliler
b) Sınırlı ehliyetliler
c) Tam ehliyetsizler ve
d) Sınırlı ehliyetsizler üzere dört gruba ayrılır.

SORU 2: Gerçek kişi taciri kısaca tanımlayarak tacir olmanın hüküm ve sonuçlarından dört tanesini sadece sayınız? (25 Puan)
CEVAP 2 Bir ticari işletmeyi kısmen veya tamamen kendi adına işleten gerçek kişiye tacir adı verilir.
Bir gerçek kişinin tacir sıfatını kazanabilmesi;
a) Bir ticari işletmenin varlığı,
b) Ticari işletmenin kısmen işletilmesi,
c) Ticari işletmenin tamamen işletilmesi unsurlarının varlığına bağlanmıştır.
Tacir olmanın sonuçları şunlardır.
a) İflâsa tâbi olma: Ticari terk eden ve bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettiren tacir ilan tarihinden itibaren 1 yıl süreyle alacaklılar tarafından iflas yoluyla takip edilmeye devam eder.
b) Ticaret unvanı seçme ve kullanma
c) Ticaret sicili ve odalara kayıt
d) Ticarî defter tutma
e) Basiretli işadamı gibi hareket etme
f) Ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe
g) Fatura ve teyit mektubu verme ve isteme ile itiraz
h) İhtar veya ihbar yükümlülüğü: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
i) Ücret ve faiz isteme hakkı
j) Hapis hakkı
k) Tacir çeki kullanma yükümlülüğü

SORU 3: Haksız fiil kavramının unsurlarını kısaca açıklayınız? (25 Puan)
CEVAP 3 Haksız fiilin; Hukuka aykırı davranış, Kusur, Zarar ve İlliyet Bağı olmak üzere dört unsuru bulunmaktadır
b) Hukuka Aykırı Fiil: Hukuki düzenin yazılı olan ve olmayan kurallarına aykırılık, hukuka aykırılık sayılır.
c) Kusur; hukuka aykırı sonucun istenmesi (kast) veya bu sonucu önlemek için gerekli iradenin gösterilmemesidir
d) Zarar, bir kişinin malvarlığında meydana gelen irade dışı eksilmedir.
Diğer bir ifade ile zarara yol açan davranış olmasaydı malvarlığının alacağı durum ile, bu davranışın gerçekleşmiş olmasının sonucunda aldığı durum arasındaki farktır.
e) İlliyet Bağı: İlliyet bağı zarar ile hukuka aykırı fiil arasındaki uygunluk ilişkisidir. Haksız fiil dolayısıyla tazmin borcunun doğabilmesi için hukuka aykırı fiil ile zarar arsında nedensellik bağının bulunması, yani zararın bu fiilden dolayı meydana gelmesi şarttır.

SORU 4: Alt işveren ve asıl işveren kavramlarını tanımlayarak bu ilişkinin kurulmasının şartlarını sayınız? (25 Puan)
CEVAP 4
a) Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olma-yan kurum ve kuruluşları ifade eder.
b) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretiminin yardımcı işlerinde veya asil işin bir bölümünde yapılacak işin gereği teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini yalnız bu işyerinde aldığı işte çalıştıran Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Kurulma Şartları şunlardır.
a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
d) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
e) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

[Resim: smmm-logo-06be0d74817-mdbkkc.jpg]
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
30-08-2016, 14:13 (Bu konu en son: 30-08-2016 Tarihinde, Saat: 14:15 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #5
2016-2. DÖNEM SMMM YETERLİLİK SORU VE CEVAPLARI
FİNANSAL MUHASEBE

Soru ve Cevaplar
[/b]

[Resim: smmm-logo-06be0d74817-mdbkkc.jpg]
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
30-08-2016, 14:38 (Bu konu en son: 30-08-2016 Tarihinde, Saat: 14:43 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
Yorum: #6
2016-2. DÖNEM SMMM YETERLİLİK SORU VE CEVAPLARI
MALİYET MUHASEBESİ

[Resim: attachment.php?aid=364]

[Resim: attachment.php?aid=365]

[Resim: attachment.php?aid=366]


Ek Dosya-(lar) Ekran Görüntüleri
           

[Resim: smmm-logo-06be0d74817-mdbkkc.jpg]
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


blackinci yukari